*// คำพ้องเสียง \\*

posted on 20 Nov 2007 18:01 by god-fay in Other

คำพ้องเสียง

กัน

กัน                        =       กีด   บัง   ห้าม

กันต์                     =           โกน   ตัด

กรรณ                   =            หู

กัณฐ์                     =           คอ    

กัลป์                     =          ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน

กันย์                     =          ชื่อราศีที่6

กัณฑ์                   =          ข้อความที่แต่งเป็นคำเทศน์เรื่องหนึ่งๆ       

                                   

 กาน

กาน                             =        ตัด    ราน

การ                              =       กิจ   ธุระ    งาน

กาล                              =      เวลา

กานท์                           =      บทกลอน

กาฬ                              =      ดำ

กานต์                            =      เป็นที่รัก

การณ์                             =     เหตุ

กาญจน์                          =      ทอง

 

กุด

กุด                        =         บึง   ลำน้ำ   ด้วน   เหี้ยน

กุฏิ                        =        เรือนสำหรับพระภิกษุ, เณร

กุฎ                        =       ยอด

 

เกด

เกด                   =     ชื่อ ต้นไม้ ,ปลาน้ำจืด,ลูกองุ่น

เกตุ                   =     ชื่อดาว   ธง

เกศ                   =     ผม

 

โกด

โกฎิ                     =       ชื่อมาตราวัดเท่ากับ  10 ล้าน

โกฐ                     =       ชื่อเครื่องยาไทย

โกศ                    =   ที่ใส่กระดูกผี ที่ใส่ศพ ดอกไม้ตูม

โกษ                    =   ที่ใส่กระดูกผี  โลก

โกศ                     =   ผอบ

 

กะเสียน

เกษียณ      =   สิ้นไป

เกษียน       ข้อความที่เขียนไว้ในใบลาน ข้อความที่เขียนไว้บนหัวกระดาษคำสั่งหรือหนังสือราชการ      

เกษียร        =    น้ำนม

 

เกียด

เกียด              =    กัน  กั้น  เสาที่ปักไว้กลางลาน สำหรับผูกควายในการนาดข้าว                           

เกียจ             =      คด  ไม่ซื่อ  โกง   คร้าน

เกียรติ           =      ชื่อเสียง   ความมีหน้ามีตา

 

ขัน

ขัน             ภาชนะสำหรับตักน้ำ ทำให้ตึงโดยวิธีหมุน แข็งแรง หัวเราะ การร้องของไก่หรือนก 

ขัณฑ์          =     ภาค  ตอน  ส่วน   ท่อน  ชิ้น

ขันธ์            =    ตัว  หมู่   กอง  พวก  หมวด

ขรรค์           =    ศัสตราวุธชนิดหนึ่งมีคม  2 ข้าง

 

คัน

คัน              =     แนวดินหรือทรายที่พูนสูงขึ้น  ชื่อต้นไม้  อาการที่อยากเกา

คันถ์           =   คัมภีร์

คันธ์           =     กลิ่นหอม

ครรภ์         =      ท้อง

 

จัน

จัน           =     ชื่อตันไม้

จันท์         =     ดวงเดือน

จันทน์      =     ชื่อต้นไม้

จันทร์       =     ดวงเดือน ชื่อเทวดา  ชื่อวันที่ 2 แห่งสัปดาห์

จัณฑ์         =     ดุร้าย   หยาบช้า   สุราหรือเมรัย

 

โจด

โจท           =     คำถามในวิชาคณิตศาสตร์

โจทย์        =      คำถามในวิชาคณิตศาสตร์

โจทก์        =      ผู้กล่าวหา ผู้ฟ้องความในศาล

โจษ          =      พูดกันแซ็งแซ่   เล่าลือกันอิ้ออึง 

 

ฉัด

ฉัด             =    เตะ

ฉัฐ              =   ที่6

ฉัตร            =   เครื่องสูงชนิดหนึ่ง

 

 ทัน

ทัน           =      ต้นพุทรา

ทันต์         =      ฟัน   งาช้าง   ข่มแล้ว

ทันธ์         =      ช้าๆ   เขลา  เกียจคร้าน

ทัณฑ์        =      โทษที่เนื่องด้วยความผิด